Deklaracja zgodnosci instalacji elektrycznej

Deklaracja zgodności WE istnieje to pisemne oświadczenie tworzone przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego skutek jest jednoznaczny z zaleceniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi działać samego lub więcej wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu towaru lub są własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany potrzebne do osiągnięcia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a i gdyby więc niezbędne (ponieważ płynie z osobnych przepisów) wyroby te potrzebują posiąść odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest wdrażana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są toż właśnie zwane moduły i cechuje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, jaki potrafi ją wyszukać według naszego zdania z ofert wprowadzonych mu w dyrektywie i zajmujących konkretnego towaru. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może robić się właśnie z samego modułu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych wyrobów są to złożone procedury (np. w przypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie czas i owoce działań są dokumentowane. Producent przychodzi na materiałach, jakie posiadają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga związana z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności wychodzi spośród obecnego, iż domniemanym jest, że produkt dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze wymagania oraz stanowi jednoznaczny z aktualnymi przepisami. W umów zgodności WE powinny się znaleźć będące informacje według poniższego szablonu (razem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a jeszcze jeżeli jest owo wymagane, też jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi materiałem deklaracji - identyfikator wyrobu, który umożliwi odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest wspólne z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub odwołania do norm zharmonizowanych - do jakich wznosi się deklaracja 7. W dobrych przypadkach należy zamieścić daną o wartości notyfikowanej, która wykonała interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może otrzymać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu informuje o tym, że pełni on potrzebowania dyrektyw Unii Europejskiej. Interesują one zadań powiązanych z pomocą zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a ponadto określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, zaś nie posiada deklaracji zgodności nie może zostać zatwierdzony do obrotu ani zostać przetłumaczony w branie na miejscem Unii Europejskiej. Deklaracja jest trzymana przez producenta albo w przypadku gdy potrafi on znaną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.